Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini,  ON-LINE

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 153

8 IX – Uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
Głównej Patronki Diecezji Tarnowskiej 
Mt 1, 1-16. 18-23Agata i Paweł Swoszowscy

 

Wszechmogący Boże, macierzyństwo Najświętszej Dziewicy stało się początkiem naszego zbawienia,  udziel swoim sługom łaski, * aby święto Jej Narodzenia utwierdziło nas w pokoju. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci; Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Esroma; Esrom ojcem Arama; Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona; Naasson ojcem Salmona; Salmon ojcem Booza, a matką była Rachab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida.
Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama; Roboam ojcem Abiasza; Abiasz ojcem Asy; Asa ojcem Jozafata; Jozafat ojcem Jorama; Joram ojcem Ozjasza; Ozjasz ojcem Joatama; Joatam ojcem Achaza; Achaz ojcem Ezechiasza; Ezechiasz ojcem Manassesa; Manasses ojcem Amosa; Amos ojcem Jozjasza; Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego.
Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela; Salatiel ojcem Zorobabela; Zorobabel ojcem Abiuda; Abiud ojcem Eliakima; Eliakim ojcem Azora; Azor ojcem Sadoka; Sadok ojcem Achima; Achim ojcem Eliuda; Eliud ojcem Eleazara; Eleazar ojcem Mattana; Mattan ojcem Jakuba; Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem.
Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak.
Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie.
Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: «Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów».
A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: «Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel», to znaczy «Bóg z nami».
 
 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl


 

 

W pierwszej części dzisiejszej Ewangelii poznajemy rodowód Jezusa Chrystusa. Dowiadujemy się dzięki niemu, że Chrystus jest m. in. potomkiem Abrahama i Dawida. Mając przed sobą spis przodków Jezusa mamy twardy dowód na umiejscowienie historyczne Jezusa oraz na Jego istnienie, które niestety nie raz w dzisiejszych czasach jest podważane. Kolejnym jest wypełnienie się proroctwa, że Zbawiciel będzie potomkiem Dawida. 

W drugiej części jest nauka o bezgranicznym zawierzeniu się Bożej Opatrzności. Józef dowiaduje się, że Maria jest w stanie Błogosławionym. Wie, że to nie jest jego dziecko. Maria zapewne starała się mu wytłumaczyć co się stało, ale jak racjonalnie myślący mężczyzna ma uwierzyć, że nie była z innym. Jednak wiedząc, że jeśli oddali Marię oficjalnie czeka Ją niechybna śmierć przez ukamienowanie. Postanawia więc zrobić to potajemnie. Wszystko się zmieniło w chwili, gdy Bóg zsyła mu Anioła, który przekonuje go o prawdzie związanej z poczęciem Jezusa. Józef po tym wydarzeniu składa bezgraniczną ufność w Bogu, biorąc na siebie wielką odpowiedzialność wychowania Jezusa. 

Dla mnie Józef jest wzorem męża przez jego troskę, ufności i umiejętność brania odpowiedzialności za życie swojej żony i dziecka. 

 

Autorka:
Agata Swoszowska
– od tygodnia szczęśliwa żona Pawła Swoszowskiego 

 

 

 


* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji na niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym oratoryjnym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja ciesząca się coraz większym Państwa zainteresowaniem, pomaga w przygotowaniu się do Mszy św. i jest także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła filipinów.