Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini,  ON-LINE

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 173

27 XII –  Niedziela Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa
Łk 2, 22-40

narysował Adam Ciszek

 

Boże, Ty w Świętej Rodzinie dałeś nam wzór życia,  spraw, abyśmy złączeni wzajemną miłością naśladowali w naszych rodzinach Jej cnoty * i doszli do wiecznej radości w Twoim domu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: «Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu». Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego.
A żył w Jeruzalem człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela; a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Z natchnienia więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił:
«Teraz, o Władco, pozwalasz odejść słudze Twemu
w pokoju, według Twojego słowa.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie,
które przygotowałeś wobec wszystkich narodów:
światło na oświecenie pogan
i chwałę ludu Twego, Izraela».
A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: «Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą – a Twoją duszę miecz przeniknie – aby na jaw wyszły zamysły serc wielu».
Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już sobie osiemdziesiąt cztery lata. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem.
A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta – Nazaretu.
Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.
 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl

 


 

 

„Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Je do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu.”

Pierwsza myśl: każde pierworodne dziecko płci męskiej należało pokazać Panu, bo było przeznaczone na służbę Bogu. Z mocy Prawa należało je oddać pod opiekę Świątyni. Jak to oddać…?! Jak to możliwe, że Bóg w swoim Prawie umieszcza tak niezrozumiały i nieakceptowany, z naszej perspektywy, nakaz? A jednak i tu Bóg pozostawia mi wybór. Dziecko można było wykupić składając przewidzianą Prawem ofiarę, która były tak dobrana, aby nawet ubodzy mogli ją złożyć. Lekcja dla mnie: Bóg zawsze pozostawia  wybór. Nawet w kwestii tego czy i jak wypełnię obowiązki nałożone Jego prawem.

Druga myśl: nic się nie zmieniło, choć zmieniło się wszystko. W dalszym ciągu idziemy z dziećmi do świątyni. Tylko świątynia się zmieniła – idziemy z dzieckiem do świątyni medycyny, świątyni prawa… I niczym po wymaganych Prawem Mojżeszowym dniach oczyszczenia, trafiamy do tej najważniejszej i prawdziwej Świątyni aby ofiarować dziecko naszemu Panu.

Trzecia myśl: Święta Rodzina przedstawiła Bogu otrzymany od niego dar. Dar o którym Bóg przecież wiedział! W jakim celu? Może po to żebym pamiętał, że warto Bogu zanieść każdą z moich spraw. Nawet takie o których wie (bo o których nie wie?). Zarówno te największe i najważniejsze, jak i te małe i najdrobniejsze.

Ofiarować wszystko Bogu.

 

Autor:
Piotr Ciszek

Korekta: 
Kasia – Żona
Rysunek:
Adam – Syn


* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji na niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym oratoryjnym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja ciesząca się coraz większym Państwa zainteresowaniem, pomaga w przygotowaniu się do Mszy św. i jest także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła filipinów.