Aktualności,  Majówka z Kardynałem,  ON-LINE,  Oratorium Domowe

Majówka z Kardynałem 022 maja
Virgo Purissima – Dziewico Najczystsza

 

Mówiąc o Niepokalanym Poczęcia Najświętszej Panny mamy na myśli ową Wielką objawioną prawdę, że poczęła się Ona w łonie swej matki, św. Anny, bez grzechu pierworodnego.

Od upadku Adama cała ludzkość, ród jego potomków, poczyna się i rodzi w grzechu. „Oto – powiada natchniony autor w psalmie Miserere – zrodzony jestem w przewinieniu i w grzechu poczęła mnie matka moja.” Ów grzech, który obciąża każdego z nas i jest nasz od pierwszego momentu naszego istnienia, to grzech niewiary i nieposłuszeństwa, przez który Adam utracił raj. My, jako dzieci Adama, dziedziczymy skutki jego grzechu i w Adamie utraciliśmy ową duchową szatę łaski, którą otrzymał od swego Stwórcy w dniu stworzenia. W takim stanie utraty i wydziedziczenia wszyscy poczynamy się i rodzimy, a wyrywa nas z niego sakrament chrztu.

Maryja jednak nigdy nie znajdowała się w tym stanie, odwiecznym wyrokiem Boga została z niego wyjęta. Od wieczności Bóg – Ojciec, Syn i Duch Święty – postanowił stworzyć rodzaj ludzki, a przewidując upadek Adama postanowił odkupić cały ludzki ród poprzez wcielenie Syna i Jego cierpienie na krzyżu. W tym samym niepojętym, wiekuistym momencie, kiedy Syn Boży zrodził się z Ojca, zapadło także postanowienie odkupienia człowieka przez Niego. Ten, który był zrodzony od wieczności, zrodził się na mocy wiekuistego wyroku, aby ocalić nas w czasie i odkupić cały nasz ród; co się tyczy odkupienia Maryi, zostało postanowione, że dokona się ono w ów szczególny sposób, który nazywamy Niepokalanym Poczęciem. Nie to było postanowione, iż ma Ona być oczyszczona od grzechu, ale to, że od pierwszej chwili swego istnienia ma być uchroniona od grzechu; dzięki temu Zły nigdy nie miał w Niej żadnej cząstki. Była więc takim „dzieckiem Adama i Ewy, jak gdyby prarodzice nigdy nie upadli; nie dzieliła z nimi ich grzechu; odziedziczyła dary i łaski (w jeszcze większym wymiarze), które Adam i Ewa posiadali w raju. Jest to Jej przywilejem i fundamentem wszystkich owych zbawiennych prawd, które zostały nam o Niej Objawione. Powtórzmy więc za wszystkimi świętymi duszami: „Przeczysta Dziewico, bez grzechu pierworodnego poczęta, Maryjo, módl się za nami”.
tekst pochodzi z: John Henry Newman, Rozmyślania i modlitwy, tłum. Z. Kubiak, Warszawa 1973