Aktualności

ks. Mateusz Muchowicz

portret z tarnowskiego refektarza
/malował Czesław Lenczowski/Ks. Mateusz Muchowicz COr (1861-1937); w latach 1912-1918 przełożony Kongregacji Tarnowskiej; pełnił funkcję komisarza sióstr służebniczek dębickich; 10 lipca 1919 roku przyjechał do Gostynia – odpowiadając na prośby ks. Witka, ale wskutek nostalgii nie długo pozostawał w Gostyniu. Za radą ks. Witka powrócił, namawiając i jego samego do powrotu.*

27 kwietnia 1937 r. zasnął w Panu ks. Mateusz Muchowicz w 76 roku życia a w 53 kapłaństwa. Jubilat ostatni po X. B. Preibiszu. Urodził się w Grybowie. Pochodził z bogatej mieszczańskiej rodziny. Ojciec jego był rzeźnikiem i właścicielem dwóch kamienic. Była to rodzina prawdziwie katolicka. Ks. Mateusz otrzymał od P. Boga talenty wielkie, tak ciała jak duszy. Miał dobry głos, śpiewał pięknie. Dobry kaznodzieja, do kazań sumiennie się przygotowywał. Jako skrupulat nie lubił spowiadać. Był skrupulatny w odprawianiu Mszy św. i odmawianiu brewiarza. Dbał o rozwój Zgromadzenia. On był inicjatorem zakupu domu od Holzapflów i wybudowania nowego obecnego obszernego domu. Przy budowie doglądał wszystkiego sumiennie i na wszystko zwracał uwagę. Często ofiarował własne pieniądze na różne ulepszenia. Gdy został wybrany na przełożonego, chętnie wybór przyjął, ale nie miał odwagi zwracać uwagi na niedociągnięcia. Ustawicznie marzył o powrocie do Gostynia, co też nastąpiło w r. 1919 we wrześniu. Kiedy został komisarzem S. S. Służebniczek w Dębicy, oddał się całą duszą staraniom nad rozszerzeniem Zgromadzenia i podniesieniem duchownym. Był lubiany i powszechnie szanowany.***na podstawie: H. Jaromin COr, Zarys historii Kongregacji Oratorium Św. Filipa Neri w Polsce (1668-1968), Nasza przeszłość, t. 32, Kraków 1970

** M. Stebrat COr, Notaki z naszej przeszłości, Oratoriana 60(2008), s. 29.