Aktualności

Simone De Magistris

Simone De Magistris urodził się w Sezze 28 lutego 1728 roku. Po przybyciu do Rzymu, dnia 22 listopada 1760 roku wstąpił do rzymskiej Kongregacji Oratorium. Po otrzymaniu święceń kapłańskich dnia 18 grudnia 1762 roku, kontynuował studia kościelnych starożytności, szczególnie zajmując się dziedziną filologii biblijnej i języków wschodnich oraz poświęcając się wydawaniu starożytnych świętych źródeł, zgodnie z rozplanowaniem dokonanym przez sławnego współbrata Giuseppe Bianchiniego, po którego śmierci przejął publikowanie greckich przekładów Księgi Daniela. W początkach pontyfikatu Piusa VI jednoznacznie potwierdził są jedność z Rzymem, wyróżniając się jako przeciwnik tendencji i sympatii jansenizujących, także niektórych swoich współbraci. Obdarzany wielkim poważaniem przez Papieża, został powołany do przewodniczenia kongregacji delegowanej do rewizji ksiąg liturgicznych Kościołów Wschodnich, a dnia 27 lutego 1792 został mianowany biskupem tytularnym Cyreny w Libii. Konsekrację otrzymał 14 marca tegoż roku w Rzymie, z rąk kardynała Francesco Saverio de Zelada. Dnia 18 czerwca tego samego roku został asystentem tronu papieskiego. Kontynuował swoją działalność uczonego wydawcy tekstów i źródeł historii świętej, włączając się w wznowienie kultu i studiów nad męczennikami. W czasie trwania rzymskiej Republiki jakobińskiej bronił posłuszeństwa należnego każdej decyzji papieskiej oraz papieskiej nieomylności. W 1793 roku zostało mu przydzielone kierownictwo wielojęzycznej drukarni (tipografia poliglotta) Kongregacji de Propaganda Fide, które sprawował do śmierci. Zmarł 6 października 1802 roku w Rzymie. W 1805 roku jego cenna i bogata biblioteka została wystawiona na sprzedaż. W Bibliotece Vallicelliańskiej w Rzymie są przechowywane, nie wydane, jego trzy wielkie tomy rękopisów: Sermoni per le feste di santi e altre ricorrenze