Zapytania ofertowe Rewitalizacja

Zapytanie ofertowe nr 2/2019 na dokończenie prac…

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014 – 2020

Zaproszenie nr 2/2019 do złożenia oferty na: Wybór wykonawcy robót budowlanych na dokończenie zadania w ramach Projektu nr RPMP.11.01.01-12-0572/17 pod nazwą: „Rewitalizacja i rozbudowa sali teatralno- widowiskowej wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą w obiekcie zabytkowym Kościoła pod wezwaniem Świętego Krzyża Filipa Neri, zlokalizowanym w Tarnowie, ul. Piłsudskiego 9.”

Ogłoszenie znajduje się w Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202327

Treść ogłoszenia została zmieniona

I. Zamawiający dokonuje zmiany Zapytania ofertowego w zakresie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej.
II. Zamawiający dokonuje zmiany w Zał. 5 – Wzór umowy.
III. W związku z wprowadzoną zmianą Warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej oraz zmianą w treści Umowy, Zamawiający zmienia termin składania ofert. Nowy termin zostaje określony na 10 września 2019 roku do godz. 14:00. Tym samym ulegają zmianie regulacje dotyczące miejsca i składania ofert, zawarte w Rozdziale IX Zapytania Ofertowego na:
„1. Oferty można składać:
a) w formie pisemnej pod adresem: Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri w Tarnowie, ul. Piłsudskiego 9, 33-100 Tarnów
2. Oferty należy złożyć do 10 września 2019 roku do godz. 14:00 na Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego, w zamkniętej kopercie opisanej: „Oferta w postępowaniu na Wybór wykonawcy robót budowlanych na dokończenie zadania w ramach projektu pod nazwą: „Rewitalizacja i rozbudowa sali teatralno- widowiskowej wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą w obiekcie zabytkowym Kościoła pod wezwaniem Świętego Krzyża Filipa Neri, zlokalizowanym w Tarnowie, ul. Piłsudskiego 9.” – nie otwierać przed 10 września 2019 roku, godz. 15:00.”
3. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
4. Termin i miejsce otwarcia ofert: 10 września 2019 roku, godz. 15:00 w Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Tarnowie, ul. Piłsudskiego 9, 33-100 Tarnów.
SZCZEGÓŁOWY OPIS ZMIAN W ZAŁĄCZNIKU.

Termin składania ofert

do dnia 10-09-2019

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty można składać:
a) w formie pisemnej pod adresem: Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri w Tarnowie, ul. Piłsudskiego 9, 33-100 Tarnów
2. Oferty należy złożyć do 6 września 2019 roku do godz. 12:00 na Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego, w zamkniętej kopercie opisanej: „Oferta w postępowaniu na Wybór wykonawcy robót budowlanych na dokończenie zadania w ramach projektu pod nazwą: „Rewitalizacja i rozbudowa sali teatralno- widowiskowej wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą w obiekcie zabytkowym Kościoła pod wezwaniem Świętego Krzyża Filipa Neri, zlokalizowanym w Tarnowie, ul. Piłsudskiego 9.” – nie otwierać przed 6 września 2019 roku, godz. 
13:00.”
3. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
4. Termin i miejsce otwarcia ofert: 6 września 2019 roku, godz. 13:00 w Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Tarnowie, ul. Piłsudskiego 9, 33-100 Tarnów.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

ks. Maciej Mitera COr

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 608 394 416

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem Zapytania Ofertowego jest dokończenie w sposób kompleksowy robót budowlanych i konserwatorskich wraz z uzyskaniem niezbędnych dokumentów pozwalających na użytkowanie inwestycji polegającej na rozbudowie, przebudowie, remoncie i rewitalizacji istniejącej sali teatralno-widowiskowej Kongregacji Oratorium Św. Filipa Neri na działce nr 21 obręb 229 przy ul. Piłsudskiego
9 w Tarnowie w ramach zadania „Rewitalizacja i rozbudowa sali teatralno-widowiskowej wraz
z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą”. Pierwotnie sala teatralno-widowiskowa, zwana również „Oratorium”, pełniła funkcję kaplicy. Jest ona zlokalizowana bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną nr 22 obr. 229. Dojście do sali teatralno-widowiskowej odbywa się poprzez przedsionek prawej nawy kościoła od strony ul. Piłsudskiego. Do budynku oratorium, od strony wschodniej, dobudowano, w stanie surowym, niezamkniętym budynek, który jest realizowany również w ramach ww. zadania. Roboty konserwatorskie zostaną przeprowadzone w dawnym prezbiterium w budynku Oratorium i dotyczą one polichromii ściennych oraz rekonstrukcji dębowego ołtarza. Zarówno nowobudowany budynek, jak i „Oratorium” przeznaczone są na cele społeczne – statutowe Kongregacji. Dostęp do terenu budowy przez teren sąsiedniej działki od strony południowej wymaga uzyskania zgody właściciela posesji. Teren działki nr 21 obr. 229 w Tarnowie znajduje się na obszarze układu urbanistycznego Miasta Tarnowa wpisanego do rejestru zabytków decyzją nr A-86 z dnia 12.04.1976 r.”.
2. Przedmiot umowy pn. „Rewitalizacja i rozbudowa sali teatralno- widowiskowej wraz
z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą w obiekcie zabytkowym Kościoła pod wezwaniem Świętego Krzyża Filipa Neri, zlokalizowanym w Tarnowie, ul. Piłsudskiego 9” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.11. Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Tarnów Miejscowość: Tarnów
 
Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór wykonawcy robót budowlanych i konserwatorskich na dokończenie zadania w ramach Projektu nr RPMP.11.01.01-12-0572/17 pod nazwą: „Rewitalizacja i rozbudowa sali teatralno- widowiskowej wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą w obiekcie zabytkowym Kościoła pod wezwaniem Świętego Krzyża Filipa Neri, zlokalizowanym w Tarnowie, ul. Piłsudskiego 9.”
Celem bezpośrednim (głównym) projektu jest zwiększenie powierzchni przeznaczonej na cele społeczno – kulturalne, a tym samym zniwelowanie zdiagnozowanych problemów społecznych w Tarnowie na obszarach objętych rewitalizacją. Realizacja zamówienia ma służyć celom społecznym – statutowym Kongregacji. Ma być miejscem spędzania wolnego czasu oraz wymiany doświadczeń osób starszych z młodzieżą, dzięki temu powstanie możliwość przekazania wiedzy z zakresu tradycji i kultury starszych pokoleń. Nowy obiekt zakłada również wsparcie osób z problemami społecznymi, w tym niepełnosprawnych. Budynek sali teatralno – widowiskowej z rozbudową mieszczącą salę wielofunkcyjną wraz z antresolą oraz pomieszczenia techniczne, magazynowe, higieniczno – sanitarne w podpiwniczeniu, przeznaczony będzie również na placówkę wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z Tarnowa.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem Zapytania Ofertowego jest dokończenie w sposób kompleksowy robót budowlanych i konserwatorskich wraz z uzyskaniem niezbędnych dokumentów pozwalających na użytkowanie inwestycji polegającej na rozbudowie, przebudowie, remoncie i rewitalizacji istniejącej sali teatralno-widowiskowej Kongregacji Oratorium Św. Filipa Neri na działce nr 21 obręb 229 przy ul. Piłsudskiego
9 w Tarnowie w ramach zadania „Rewitalizacja i rozbudowa sali teatralno-widowiskowej wraz
z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą”. Pierwotnie sala teatralno-widowiskowa, zwana również „Oratorium”, pełniła funkcję kaplicy. Jest ona zlokalizowana bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną nr 22 obr. 229. Dojście do sali teatralno-widowiskowej odbywa się poprzez przedsionek prawej nawy kościoła od strony ul. Piłsudskiego. Do budynku oratorium, od strony wschodniej, dobudowano, w stanie surowym, niezamkniętym budynek, który jest realizowany również w ramach ww. zadania. Roboty konserwatorskie zostaną przeprowadzone w dawnym prezbiterium w budynku Oratorium i dotyczą one polichromii ściennych oraz rekonstrukcji dębowego ołtarza. Zarówno nowobudowany budynek, jak i „Oratorium” przeznaczone są na cele społeczne – statutowe Kongregacji. Dostęp do terenu budowy przez teren sąsiedniej działki od strony południowej wymaga uzyskania zgody właściciela posesji. Teren działki nr 21 obr. 229 w Tarnowie znajduje się na obszarze układu urbanistycznego Miasta Tarnowa wpisanego do rejestru zabytków decyzją nr A-86 z dnia 12.04.1976 r.”.
2. Przedmiot umowy pn. „Rewitalizacja i rozbudowa sali teatralno- widowiskowej wraz
z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą w obiekcie zabytkowym Kościoła pod wezwaniem Świętego Krzyża Filipa Neri, zlokalizowanym w Tarnowie, ul. Piłsudskiego 9” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.11. Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
3. Szczegółowy zakres przedmiotu Zapytania Ofertowego zawarty jest w dokumentacji:
Link do dokumentacji wymienionej poniżej: https://www.filipini.eu/projekt1.html
• Projekt budowlany, na podstawie którego wydano decyzję Nr 316/2017 (sygn. akt WAB-I.6740.121.2017.KW z dnia 24 maja 2017 r. wydaną przez Prezydenta Miasta Tarnowa, zatwierdzająca projekt budowlany i udziela pozwolenia dla zamierzenia budowlanego obejmującego – rewitalizację i rozbudowę Sali teatralno-widowiskowej, wraz z zapleczem
i infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 21 obr. 229 przy ul. Piłsudskiego 9 w Tarnowie,
w skład którego wchodzi:
o Projekt budowlany – część architektoniczna opracowana przez mgr inż. Andrzeja Daciuka, Pracownia Architektury, 33-101 Tarnów, ul. Kasprzyków 26a; wraz decyzją w sprawie działań, które mogłyby prowadzić do zmiany wyglądu zabytków (sygn. akt OZT.5152.102.2017.JW1) z dnia 28 kwietnia 2017 r., wydana przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie Delegatura w Tarnowie, pozwalająca ze stanowiska konserwatorskiego na realizację zamierzenia wg załączonego do wniosku projektu autorstwa mgr inż. arch. Andrzeja Daciuka opracowanego w kwietniu 2017 r. Pozwolenie jest ważne do końca 2020 roku;
o Projekt budowany – część konstrukcyjna opracowana przez mgr inż. Janusza Markuckiego, Firma „Konstrukcja” mgr inż. J. Markucki, 33-100 Tarnów, ul. Bitwy pod Studziankami 10/180;
o Projekt budowlany – branża sanitarna opracowany przez mgr inż. Paweł Stachura, PromiSAN, 32-700 Bochnia, ul. Karosek 75 a;
Dalsza część opisu znajduje się w Zapytaniu Ofertowym, rozdział II

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

CPV 45212360-7 Roboty budowlane w zakresie obiektów sakralnych
CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne
CPV 45262522-6 Roboty murarskie
CPV 45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych
CPV 45443000-4 Roboty elewacyjne
CPV 45453000-7 Roboty remontowe
CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe
CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
CPV 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
CPV 45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
CPV 45313100-5 Instalowanie wind
CPV 45330000-9 roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne
CPV 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Harmonogram realizacji zamówienia

Zawarcie umowy na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w sposób ustalony indywidualnie z Wykonawcą, który złoży ofertę najkorzystniejszą pod względem kryteriów oceny ofert lub w sposób opisany w Zapytaniu Ofertowym rozdz. XVI, pkt. 5
Termin wykonania zamówienia – do 6 lipca 2020 r.
Zamawiający i Wykonawcy w zakresie składania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji porozumiewać się mogą za pomocą korespondencji email – adres: rewit@filipini.eu. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, którą dochowuje się poprzez osobiste złożenie pisma w siedzibie Zamawiającego, ul. Piłsudskiego 9, 33-100 Tarnów albo przesłanie listu poleconego pocztą tradycyjną na adres siedziby Zamawiającego.
Zamawiający nie będzie udzielał ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania. Uzyskane odpowiedzi nie będą wiążące dla Zamawiającego i Wykonawców.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa wyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia w Bazie Konkurencyjności oraz na stronie internetowej na której zostało opublikowane Zapytanie Ofertowe.
 
ZAŁĄCZNIKI:

Zapytanie Ofertowe

Formularz ofertowy- zał. nr 1

Oświadczenie- zał. nr 2

Wykaz osób- zał. nr 3

Wykaz robót budowlanych- zał. nr 4

Wzór umowy- zał. nr 5

Gwarancja jakości (zał. nr 5 do Umowy)

Zmiana Zapytania ofertowego2-2019 z dnia 03-09-2019

Wzór-umowy-zał.-nr-5-zmieniony-03-09-2019

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) zdolności technicznej lub zawodowej,
1.1 Minimalny poziom zdolności Wykonawcy:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał:
a) 1 zadanie polegające na realizacji prac konserwatorskich, w zakresie których wykonywane było malarstwo ścienne o powierzchni nie mniejszej niż 15 m2, gdzie wartość malarstwa ściennego wynosiła nie mniej niż 40.000,00 zł brutto (słownie: czterdzieści tysięcy 00/100 złotych);
b) 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub rozbudowie lub remoncie lub przebudowie budynku, o wartości nie mniejszej niż 2.500.000,00 zł brutto (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy 00/100 złotych);
c) 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub rozbudowie lub remoncie lub przebudowie budynku, w zakresie której wykonana była fasada aluminiowo- szklana o powierzchni 120 m2;
d) 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub rozbudowie lub remoncie lub przebudowie budynku, w zakresie której wykonany był dach o konstrukcji aluminiowo- szklanej.

Użyte przez Zamawiającego pojęcia: budowa, rozbudowa, remont, przebudowa, budynek należy rozumieć zgodnie z definicjami podanymi w ustawie Prawo budowalne z dnia 7 lipca 1994 r.
W przypadku, gdy wartość robót budowlanych/ malarstwa ściennego wykazanych przez wykonawcę wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania (ogłoszenia niniejszego postępowania). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

…O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1.2. Osoby skierowane do realizacji zadania:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia osoby, które spełniają następujące wymagania:
a) 1 osobę, której powierzy funkcję Kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowalnymi w specjalności konstrukcyjno – budowalnej bez ograniczeń. Ponadto osoba skierowana do pełnienia funkcji Kierownika budowy powinna posiadać doświadczenie przy kierowaniu 2 robotami budowlanymi w zakresie remontu lub budowy lub przebudowy lub rozbudowy budynku, o wartości nie mniejszej niż 2.500.000,00 zł brutto każda (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy 00/100 złotych);
b) 1 osobę, której powierzy funkcję Kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowalnymi w specjalności konstrukcyjno – budowalnej oraz kwalifikacje, o których mowa w art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami” (Dz. U. 2003 Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.), który stanowi „robotami budowlanymi kieruje albo nadzór inwestorski wykonuje, przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru osoba, która posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury”;
c) 1 osobę, której powierzy funkcję Kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji oraz urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
d) 1 osobę, której powierzy funkcję Kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.;
e) 1 osobę, której powierzy funkcję Kierownika prac konserwatorskich, posiadającą kwalifikacje, o których mowa w art. 37 a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami” (Dz. U. 2003 Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.), który stanowi „Pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi lub badaniami konserwatorskimi, prowadzonymi przy zabytkach wpisanych do rejestru kieruje osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a ust. 2”.

Zamawiający informuje, iż doświadczenie będzie liczone jako rzeczywiste pełnienie funkcji na poszczególnych budowach/ w poszczególnych pracach, w związku z czym przy obliczaniu nie będzie brane pod uwagę pełnienie funkcji w tym samym czasie na różnych budowach/ w różnych pracach.
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji, pod warunkiem wykazania przez osobę skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia posiadania odpowiednich uprawnień budowlanych lub/i doświadczenia zawodowego lub/i wykształcenia.
Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiednie uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 3.500.000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset 00/100 złotych);

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia składa wraz z ofertą:
a) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z ubiegania się o udzielenia zamówienia publicznego (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego);
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdziale VI pkt 1a Zapytania Ofertowego.
b) Wykaz osób (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego) skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
c) Wykaz robót budowlanych (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
d) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego;
e) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, o których mowa w rozdziale V pkt 1c Zapytania Ofertowego;
Pozostałe zapisy znajdują się w Zapytaniu Ofertowym.
 
Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
a) Kryterium 1: Cena oferty brutto- C, Waga – 60 %
Opis sposobu oceny: Ilość punktów „C” = Najniższa cena oferty brutto / Cena oferty badanej brutto x 60 % x100 pkt.
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów.
b) Kryterium 2: Okres udzielonej gwarancji na roboty budowlane i roboty konserwatorskie – R; Waga – 40 %
Wymagany minimalny okres gwarancji na roboty budowlane i roboty konserwatorskie wynosi 36 miesięcy.
Ocena punktowa w ramach kryterium Okres udzielonej gwarancji na roboty budowlane i roboty konserwatorskie dokonana zostanie na podstawie poniższej tabeli:
Okres gwarancji na roboty
budowlane i roboty konserwatorskie Punkty
36 miesięcy 0
48 miesięcy 20
60 miesięcy 40

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 40 punktów.
Jeżeli Wykonawca nie zaznaczy w Formularzu Ofertowym (załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego) okresu udzielonej gwarancji na roboty budowlane i roboty konserwatorskie, Zamawiający do obliczeń przyjmie minimalny okres gwarancji, tj. 36 miesięcy, a Wykonawca otrzyma w tym kryterium 0 pkt.
2. Sposób obliczenia całkowitej liczby punktów:
P = C+R
Gdzie:
P – Łączna liczba punktów przyznanych ofercie
C – punkty uzyskane w kryterium „Cena oferty brutto”
R – punkty uzyskane w kryterium „Okres udzielonej gwarancji na roboty budowlane i roboty konserwatorskie”
3. W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów.
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów wynikającą z podsumowania punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach.
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
6. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) Oczywiste omyłki pisarskie;
2) Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3) Inne omyłki powodujące niezgodność oferty z treścią Zapytania Ofertowego, – niezwłocznie zawiadamiając Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Wykluczenia

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę:
a) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
b) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
c) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978,
1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
d) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
e) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego zawartą z Zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
f) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
g) który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia.

2. Zamawiający nie może udzielić zamówienia wykonawcy, z którym jest powiązany osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 
Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

KONGREGACJA ORATORIUM ŚW. FILIPA NERI W TARNOWIE

Adres

Józefa Piłsudskiego 9

33-100 Tarnów

małopolskie , Tarnów

NIP

8731211520

Tytuł projektu

Rewitalizacja i rozbudowa sali teatralno- widowiskowej wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą w obiekcie zabytkowym Kościoła pod wezwaniem Świętego Krzyża Filipa Neri, zlokalizowanym w Tarnowie, ul. Piłsudskiego 9.

Numer projektu

RPMP.11.01.01-12-0572/17-00
 

Linki do dokumentacji projektowej:

//www.filipini.eu/projekt1

//www.filipini.eu/projekt2

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nazwa i adres: Consiste s.c. Agnieszka Kosakowska, Ewa Zielińska, ul. Kluzeka 5/48, 31-222 Kraków,
Data wpłynięcia: 09.09.2019 roku
Cena oferty brutto: 5.072.496,31 PLN

Pełna lista podmiotów

1. Consiste s.c. Agnieszka Kosakowska, Ewa Zielińska, ul. Kluzeka 5/48, 31-222 Kraków – łączna liczba punktów: 100
2. Firma Handlowo- Usługowa „Maja” Krzysztof Gola, 32-218 Słaboszów 72 – łączna liczba punktów: 84,34
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w wersji elektronicznej znajduje się na stronie www.filipini.eu, w miejscu zamieszczenia Zapytania ofertowego.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty