Aktualności,  Świętego spotkałem

Świętego… spotkałem, XXXVI

 

 

Twój Anioł się trudzi, byś wyszedł na ludzi

Lucyna Tomaszewicz CSA

 

2 października obchodzimy w Kościele katolickim święto Aniołów Stróżów, mające rangę wspomnienia obowiązkowego. Po raz pierwszy wspomnienie Aniołów, pojawiło się w liturgii w XVI wieku, dzięki papieżowi Pawłowi V. Papież Klemens X w 1670 roku wprowadził to święto do kalendarza liturgicznego.

„Obudźcie i wyostrzcie wasze zmysły na niewidzialny świat, który was otacza! „Co widzialne, przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie” /2Kor4,18/ Pielęgnujcie ufne obcowanie z aniołami, którzy tak wytrwale dbają o wasz ratunek i świętość. Niech Bóg sprawi, abyście mogli spędzić z Nimi błogosławioną wieczność.  / Pius XII /

Opieka Anioła Stróża rozpoczyna się z chwilą narodzenia człowieka, a kończy z chwilą jego śmierci. Wspomnienie Aniołów Stróżów przypomina nam o Bożej interwencji w dzieje człowieka, dokonującej się poprzez Aniołów. Oni otrzymali misję, by nas prowadzić, ochraniać, upominać, pomagać w nawróceniu, wspierać w wykonywaniu powierzonych nam zadań, bronić w momentach niebezpieczeństw i pokus. Od pierwszej chwili naszego życia na ziemi do niego należy przewidywanie i usuwanie rozlicznych niebezpieczeństw, które zewsząd nam zagrażają, a które mogłyby nam przeszkodzić w osiągnięciu celu, dla którego zostaliśmy stworzeni. Gdy jednak mimo tak czułej opieki człowiek upadnie, Anioł Stróż nie opuści go, ale będzie błagał Boga o łaskę nawrócenia, bowiem Anioł Stróż niczego tak nie pragnie, jak nawrócenia grzesznika (por. Łk 15,7). Wprawdzie Anioł Stróż z polecenia Bożego zawsze jest gotów nieść nam wszelkiego rodzaju pomoc, ale prawdą jest również, że kto prosi, ten otrzymuje. Częste zwracanie się do Anioła, częsta do niego modlitwa, niejako podwaja jego czujność i dobroć dla nas.

Anioł (wysłannik, posłaniec, zwiastun) to istota duchowa posłana przez Pana Boga na świat, aby uczestniczyć w Bożym dziele stwarzania i zbawiania. Aniołowie są bytami doskonalszymi od ludzi, posiadają rozum i wolną wolę, są nieśmiertelne. Spełniają Boże polecenia. Zdolnościami poznawczymi przewyższają ludzi, posiadają wiedzę wlaną, która została im dana przez Pana Boga wraz z naturą. Mogą, za wolą Bożą, wpływać na ludzką wyobraźnię i zmysły. Nie wpływają na ludzką wolę i rozum. Anioł Stróż to Duch przeznaczony do usług, przekazuję Bożą wolę człowiekowi oraz prośby człowieka do Pana Boga. Każdy człowiek posiada swego Anioła Stróża. Co i jak uczynić, aby się z nim zaprzyjaźnić, wejść w osobistą relację…

Podzielę się z Wami swoim doświadczeniem w drodze do lepszego poznania i pokochania Anioła Stróża. Ta relacja trwa jest wymagająca ale i bardzo kreatywna. Pamiętaj, Twój Anioł się trudzi, byś wyszedł na ludzi.

W przyjaźni z Aniołem chodzi o swoistą przygodę: Anioł i człowiek razem w drodze do Nieba, by w tym świecie i dla tego świata przyczyniać się do pomnożenia chwały Boga i zwycięstwa Jego Królestwa. W centrum rozważań o naszej relacji z Aniołem Stróżem jest temat przyjaźni. Anioł to ten, który został dany nam przez Pana Boga na przewodnika, przyjaciela, siostrę czy brata. Przyjaźń z Aniołem Stróżem rozwija się przez świadomość, wiedzę i zrozumienie. Konieczna jest gotowość do zaangażowania się i poddania się prowadzeniu przez swego Anioła Stróża. Chodzi o cenną przyjaźń i gwarancję szczególnych łask, których nie można otrzymać w inny sposób.

Lubię często rozmawiać z moim Aniołem, czasami może się pokłócić, by jednak za każdym razem prędzej czy później przyjąć Jego zdanie. Aby uczyć się każdego dnia małymi kroczkami swego Przyjaciela, trzeba najpierw poznać Go, zdobyć wiedzę na jego temat. I tu z pomocą przychodzi nam Pismo Święte, nauczanie Kościoła oraz Jego Tradycja.

W Piśmie Świętym, Starego Testamentu, w Księdze Wyjścia, są zapisane przepiękne słowa Pana Boga.

Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie drogi twej i doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem. Szanuj go i słuchaj jego głosu (Wj 23,20-21a).

Posłannictwem Anioła jest strzeżenie nas, byśmy osiągnęli miejsce, które przeznaczył nam Pan Bóg. Codzienne życie konfrontuje nas z sytuacjami, które są nowe i nie zawsze mamy jasność jak zareagować, co uczynić, rozeznać czego Bóg od nas oczekuje. Wtedy dobrze jest zatrzymać się i spojrzeć oczyma duszy na Anioła Stróża i zapytać lub poprosić… pomóż mi w tej sytuacji być cierpliwym, a teraz wspaniałomyślnym, a teraz miłosiernym… To bardzo ciekawe, że każda relacja czy więź, rozpoczyna się od spotkania i słuchania. Poznajemy kogoś i bardzo nam odpowiada to co mówi. Wewnętrznie zgadzamy się z tym, mamy podobne odczucia. No właśnie. W relacji z aniołem trzeba zacząć od słuchania.

Słuchać: to nauczyć się wychwytywać sygnały swojego Anioła, odkrywać Go w nich i na nie reagować. Mówi On przecież w Imieniu Boga. Nie jest łatwo otworzyć się na tajemnicę nieprzerwanej obecności mojego Anioła w moim życiu i pozwolić Mu stale siebie prowadzić i towarzyszyć. Kto nie jest gotów prowadzić uporządkowanego życia i przezwyciężyć swoich złych przyzwyczajeń, nie będzie w stanie Go słuchać. Od umiejętności słuchania zależy postęp lub jego brak na drodze do przyjaźni z aniołem, na drodze do świętości. Chodzi o naszą godność jako dzieci Bożych, o świadomość, że jesteśmy świątynią Boga i nieustannie żyjemy w miłującym, czułym spojrzeniu Boga Ojca i Aniołów.

W świecie Aniołów podstawowe znaczenie ma posłuszeństwo Panu Bogu, a posłuszeństwo temu co przynosi Anioł jest posłuszeństwem Temu, Który go posłał. Obcowanie z Aniołem prowadzi do ukształtowania wrażliwego sumienia, które odbiera najmniejszą różnicę między dobrem i złem. Anioł Stróż lepiej od nas pojmuje zło grzechu, diabelską taktykę, katastroficzne skutki lekkomyślności. I zawsze z dobrocią i cierpliwością otwiera nam oczy.

Anioł Stróż nieustannie także uczy nas i pragnie dzielić się z nami swoimi cechami, np. służebnością we wzajemnym usługiwaniu, pracowitością, w której trud wypływa z miłości do Boga i troski o innych, solidarnością, aby zgodnie współdziałać dla większego dobra, a także życzliwością oraz radosnym usposobieniem. W sposób jednak szczególny uczą nas i dzielą się z nami darem modlitwy i zbliżania się do Boga w Eucharystii. Właśnie Anioł Stróż jest nauczycielem godnego przeżywania Eucharystii i przyjmowania Ciała Jezusa Chrystusa, który jest Pokarmem na życie wieczne.

Życie z Aniołami, w Ich obecności i pod Ich opieką ugruntowuje naszą wiarę, daje siłę do przezwyciężania złego ducha, a w szczególności daje nadzieję na nieustanne przebywanie w obecności miłującego Boga Ojca.

 

Koronka do Aniołów Stróżów wszystkich ludzi świata

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu,
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…

(na dużych ziarenkach)

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu w Aniołach Stróżach wszystkich ludzi świata.

(na małych ziarenkach)

Bądź uwielbiony Boże w Aniołach Stróżach wszystkich ludzi świata.

(na zakończenie (3 razy)

Dla wstawiennictwa Aniołów Stróżów wszystkich ludzi świata, Panie nieba i ziemi, ulituj się nad nami i ulituj się nad światem.

Obietnica z dnia 3 XII 1995r.  Pan Jezus dał jednemu z czcicieli świętego Michała Archanioła obietnicę: „Tym, którzy z wiarą i czcią będą pozdrawiać Aniołów Stróżów wszystkich ludzi przez odmawianie tej koronki, uwielbiając Boga obecnego w nich – obiecuję rozlać szczególny pokój w ich kontaktach z ludźmi oraz posyłać Aniołów, moje ukochane dzieci Nieba, aby ich oświecali, prowadzili do zbawienia i strzegli przed atakami złych duchów”.

Błogosławcie Pana, wszyscy Jego Aniołowie, potężni mocą, Jego zleceniom posłuszni na każdym miejscu Jego panowania! (Ps 103,20)

 

 

 
 
 
 
Lucyna Tomaszewicz CSA

ze Zgromadzenia Sióstr od Aniołów
teolog duchowości,
emerytowana katechetka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

informacje o rekolekcjach i skupieniach w Zgromadzeniu Sióstr od Aniołów: 665 479 083, s. Iwona i na fb: Siostry od Aniołów

 

 

 

 

 

w grafice wpisu wykorzystano pracę Machy Chmakoff, Archanioł Rafał i Tobiasz